Assemblea General Ordinària 2010

2010-02-22
l’Assemblea general de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO, tindrà lloc el dissabte 6 de març del 2010, a les 10 del matí, als locals de la Fundació Martí l’Humà – Contrapunt Associació UNESCO de La Garriga (c/ Figueral, 59), amb els següents punts de l'ordre del dia:
 
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea 2009.
Memòria 2009.
Informe econòmic 2009 i proposta de pressupost per al 2010.
Proposta de Pla de treball 2010-11.
Altes i baixes.
Eleccions dels càrrecs a renovar: presidència, tresoreria, 2 vocalies.
Presentació de l’estat del document “Memoràndum d’entesa Generalitat de Catalunya – UNESCO” a càrrec de Miquel-Àngel Essomba, director del Centre UNESCO de Catalunya.
Torn obert de paraules.