2010-04-26 - Diversitat o domini

| Plaça Major

A El pell del Sistema Capitalista neoliberal, els Estats exerceixen unitats de paper de les Nacions Unides gairebé hegemònic i incideixen de manera decisiva a les formes d'Intercanvi una Escala Mundial dels Béns Culturals i serveis, dintre els productes Quals s'inclouen els Pels Elaborats Mitjans de Comunicació, tant pel Que al cinema fa, com la Televisió, la Ràdio, la premsa i Internet. Tenint en compte Aquest escenari, interessant resulta d'olla és explorar afectat veure com sector del de la Comunicació, és productor Que tant de Bens Culturals susceptibles de Generar comercials intercanvis.

 

La Comissió d'Organització de l'experts de Nacions Unides per l'Educació un, la Ciència i la Cultura (Unesco) presidida Posa per Sean MacBride de manifest, als anys 80, l'especificitat del sector de la Comunicació d'altres respecte tipus de mercaderies, destacant la Seva Influència sobre els Valors, els estils de vida i l'Evolució de les Societats. Més tard, l'2.001 hi ha, la Unesco la Declaració Universal de Aprovar Sobre La diversitat cultural, que és proposa esta Defensa dels diferents tipus com cultures d'un món al contrapàs Un dels productes la uniformització comunicatius i els principis Culturals Sota neoliberals mercantils dels Països més forts.

 

 

"La comunicació i la cultura és poden plantejo mercaderies o Béns específics"

 

 

Durant D'altra banda, Dins l'Organització Mundial del Comerç (MAC) S'ha Desenvolupat anys debat importants de les Nacions Unides sobre la consideraci o No Béns Culturals i dels comunicatius com més mercaderia una, Igual Que Qualsevol altra. Finalment, la posició predominant a l'estat MAC ha neoliberal la.

 

forta Malgrat serveis sense contrapàs 1:00 doctrines els lliure del Mercat Que és PROMOU des de l'OMC, i especialment dels Estats des unitats, seria convenient als Que esforç de la Unesco s'afegissin els del món empresarial, els professionals d'un títol públics personals, ens i societat civil per fomentar L'ONU sector de la Comunicació i la Cultura més bussos Quant 01:00 continguts, idees i Valors. Com una eines d'actuació en sentit Aquest, les noves tecnologies, Internet especialment, i el llenguatge multimèdia poden serveis de Gran Importància Perquè la Difusió de la diversitat cultural i de Valors Arribi 1 tothom.

 

Aquest és en sentit Que des de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO impuls ja S'està donant, per exemple, una suma d'esta esforç portal web mitjançant un nou i altres similars projectes.

 

Òscar Guimerà GR5 de Cultura i Societat de la Informació - Associació Sabadell Unesco - FCACU

 

► Agenda

► Buscador

► Historial