2009-08-13 - Entrar a la Unesco

| FÉLIX MARTÍ

 

 

El govern del món encara no s'exerceix des de la base, és a dir, des de la ciutadania de tots els pobles. Actualment, les estructures internacionals estan controlades per representants de 192 estats membres de les Nacions Unides, i molt especialment pels delegats dels quinze que són membres del Consell de Seguretat. La democràcia global serà possible quan la majoria d'estats del món siguin governats amb criteris democràtics i quan es consolidin règims decididament favorables als drets humans tant individuals com col·lectius.

 

La Unesco, des de la seva creació, l'any 1946, com a espai global de col·laboració en els camps de l'educació, la ciència i la cultura, ja va preveure la importància de la participació ciutadana amb un disseny institucional que no havia de ser acaparat pels representants polítics dels estats membres. A l'inici aquest criteri va permetre que les seves conferències generals fossin esdeveniments d'alt nivell intel·lectual i de real col·laboració intercultural. Amb el mateix desig d'obrir-se a les societats civils de tots els països, va proposar l'experiència de les associacions d'Amics de la Unesco, que esdevindrien interlocutors privilegiats de l'organització. Amb el pas dels anys, més aviat han guanyat terreny els funcionaris polítics i la politització excessiva, però moltes veus reclamen reformes que permetin desenvolupar l'esperit original. Les associacions i centres Unesco canalitzen actualment amb noves energies l'evolució cap a formes més reeixides de participació democràtica.

 

 

“Les organitzacions no governamentals no cal que s'estructurin copiant les demarcacions estatals

 

 

Als països de llengua i cultura catalanes, després d'aventures pioneres com ara la creació en plena dictadura franquista del Club d'Amics de la Unesco de Barcelona i les seves antenes a altres ciutats, l'any 1984 es va fundar la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco. Al cap de molt poc temps es creava a Madrid la Federación Española de Clubs Unesco, amb la pretensió d'esdevenir una estructura única per a tots els territoris de l'Estat. La federació catalana sempre ha defensat la seva independència explicant que les organitzacions no governamentals no cal que s'estructurin copiant les demarcacions estatals. La qualitat de la feina que fan les vint associacions Unesco catalanes amb el suport tècnic del Centre Unesco de Catalunya ha demostrat l'encert d'haver creat una entitat d'àmbit català que actualment ja és una referència internacional. Molts catalans exerceixen la ciutadania global entrant a la Unesco.

 

FÉLIX MARTÍ Expresident de la FCACU

 

► Agenda

► Buscador

► Historial